• phdua.jpg

  Требования к статьям ВАК

  Вимоги до статей ВАК

  Для розміщення статті в журналі, рекомендованому ВАК, необхідно статтю ВАК оформити згідно вимог.

  До друку ухвалюються лише наукові статті, де присутні такі компоненти як постановка проблеми в загальному виді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких початий розв'язок даної проблеми й на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття; формулювання мети ( цілей) статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальшої роботи в даному напрямку.

  Обсяг статті, як правило, не перевищує 12,5 сторінок. Стандарти набору: кегль (розмір шрифту) - 14; міжрядковий інтервал - 1,5; шрифт – Time New Roman; формат сторінки - А4; параметри сторінки - усі поля по 2 (2,5) див; малюнки, фото з розширенням jpg.

  Змістовні вимоги до статей: УДК (формат – по лівому краю); прізвище, ім'я, по батькові (повністю); повна назва установи, міста (формат – по лівому краю); назва статті (формат – по центру, прописні букви, напівжирний); анотація, ключові слова (формат – по ширині, курсив); уведення; ціль статті; результати дослідженні; висновки; список використаних джерел.

  Уведення повинне містити постановку проблеми в загальному виді; зв'язок роботи з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких початий розв'язку даної проблеми й на які опирається автор.

  Автор також може включати опис методів дослідження, методів; об'єкт і предмет дослідження.

  Результати дослідження повинні містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

  Посилання на першоджерела, літературу – наприкінці пропозиції, по тексту застосовуються лише квадратні дужки [….]. Крапка ставиться після дужок. Приклад: [1], [2; 3] або [1, с. 18], [8, с. 146].

  Текст анотації ( англійська мова, мова оригіналу, формат – по ширині), ключові слова. Анотація – до п'яти рядків; ключові слова – один рядок.

  Стаття може містити в собі необхідні аналітичні викладення й ілюстративні матеріали. Векторні зображення (малюнки, креслення, графіки, діаграми) повинні бути виконані у векторних графічних редакторах Adobe Illustrator, Coreldraw.

  Растрові зображення (скановані світлини, слайди і т.д.) повинні відповідати таким вимогам: формат файлу - jpg, eps; розмір растрового зображення повинен бути не менше натурального розміру ілюстрації у виданні й не повинен перевищувати 297 x 210 мм; роздільна здатність - не менше 600 dpi для кольорових і не менше 300 dpi - для чорно-білих зображень.

  Формули виконуються за допомогою редактора формул Microsoft Eduation 3.0.

  Завдяки нашим фахівцям, ваша стаття ВАК буде мати високий рівень оформлення. Стаття ВАК буде відповідати вимогам ВАК, які пред'являються до спеціалізованих видань, які внесені в перелік ВАК.

  Ваша стаття ВАК буде структурована й буде мати наступні елементи: постановка проблеми в загальному виді і її зв'язок з важливими теоретичними й практичними завданнями, аналіз останніх досліджень, формулювання мети статті й інші складові.

  Наші фахівці допоможуть вам розібратися з універсальною десятковою класифікацією (УДК), оформити бібліографічні посилання й виноски. Також наші фахівці допоможуть в оформленні переліку використаної літератури. Він буде оформлений згідно відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-2003 або ДЕРЖСТАНДАРТ-Р-7.0.5-2008.

  Наші перекладачі допоможуть оформити анотації до статті на англійському (і іншому) мові.

  Таким чином, співробітництво допоможе скоротити час при оформленні статті й дозволить звільнити вас від хвилювань, які пов'язані із правильним оформлення статті ВАК.